ទំនាក់ទំនង

អាយវីតាតិចណូឡូជីអិលធីឌី.

ទូរស័ព្ទ: + 86 13688897880
info@iwatatech.com
marketing@iwatatech.com
ales@iwatatech.com
បន្ទប់ ៩០១,៩ / ស្រី, មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទឹងឈី 246 ផ្លូវវ៉ូឌូវខាងលិច, ហុងកុង
MON-FRI 09:00 - 19:00, សាត - ស៊ុន 10:00 - 14:00

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង:

សាកសួរឥឡូវនេះ
សាកសួរឥឡូវនេះ